Kalle GmbH
Rheingaustraße 190-196
65203 Wiesbaden

T  0049 (0) 611 / 962 - 07
F  0049 (0) 611 / 962 – 9373
info@kallegroup.com


→ Ansprechpartner für Produktbereiche und Regionen

Kontakt

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Stránka 1 z 7 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Kalle CZ s.r.o. se sídlem Žebrák, Skandinávská 995, PSČ: 267 53, IČO: 256 31 420 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56389 I. Působnost všeobecných obchodních podmínek Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi obchodní společností Kalle CZ s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) při prodeji zboží v rámci jejich podnikatelské činnosti. Tyto VOP tvoří nedílnou součást všech kupních smluv (bez ohledu na způsob uzavření či jejich formu) uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím. Společně s kupní smlouvou představují VOP úplnou dohodu smluvních stran. Na základě objednávky nebo poptávky kupujícího zašle prodávající kupujícímu cenovou nabídku zboží, kdy součástí takové nabídky budou tyto VOP. Kupující odesláním objednávky zboží dle cenové nabídky, resp. uzavřením jakékoliv kupní smlouvy s prodávajícím stvrzuje, že se před jejím uzavřením seznámil s těmito VOP, akceptuje je a bude je dodržovat. Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, obchodní soutěže, oznámení o záměrech a obchodní praxe výslovně neuvedené či výslovným odkazem nezahrnuté v kupní smlouvě či v těchto VOP nebudou pro žádnou smluvní stranu závazné. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neopírá ani nebyla ovlivněna žádnými prohlášeními druhé smluvní strany, které nejsou obsaženy v kupní smlouvě či v těchto VOP. Výslovně platí, že kupní smlouva společně s VOP nahrazuje veškeré dřívější písemné či ústní dohody jakéhokoli charakteru, závazky, plány, programy, obchodní soutěže, oznámení o záměrech a veškeré další dokumenty týkající se dodávek zboží mezi prodávajícím a kupujícím, které byly předmětem úvah či jednání smluvních stran před uzavřením příslušné kupní smlouvy. V případě rozporů mezi kupní smlouvou a ustanoveními těchto VOP mají ustanovení kupní smlouvy přednost před rozpornými ustanoveními VOP. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že obchodní podmínky kupujícího se nebudou aplikovat na smluvní vztahy upravené těmito VOP, pokud nebude v příslušné kupní smlouvě výslovně dohodnuto jinak. Obchodní podmínky kupujícího jsou pro smluvní vztahy založené kupní smlouvou neúčinné a neaplikovatelné s výjimkou případů, kdy prodávající vyjádří svůj předchozí výslovný písemný souhlas s aplikací vybraných konkrétních ustanovení obchodních podmínek kupujícího. Těmito VOP se neřídí práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv, ve kterých smluvní strany jejich použití zvláštním písemným ujednáním výslovně vyloučili. II. Předmět VOP Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží, které prodávající dodává v rámci předmětu svého podnikání na základě objednávek kupujícího a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít, přijmout jej do svého vlastnictví a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Na základě objednávky, resp. poptávky kupujícího, zašle prodávající kupujícímu cenovou nabídku. Nebude-li v cenové nabídce stanoveno jinak, má platnost 30 dnů ode dne jejího odeslání kupujícímu. Bude-li mít kupující zájem o zboží, je povinen vůči prodávajícímu učinit objednávku zboží ve znění cenové nabídky (postačí odkaz na cenovou nabídku ze dne…). K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky kupujícího ze strany prodávajícího. Jestliže prodávající akceptuje objednávku s dodatky, výhradami, omezeními a/nebo jinými změnami, je kupující povinen svůj nesouhlas s takovými změnami potvrdit prodávajícímu do 24 hodin ode dne Stránka 2 z 7 doručení objednávky s dodatky, výhradami a/nebo jinými změnami. Pokud tak kupující neučiní, považuje prodávající změny za odsouhlasené a přijme objednávku s těmito změnami. Ke zrušení objednávky může dojít také na základě písemné dohody smluvních stran. III. Kupní cena Kupní cenou se rozumí cena zboží, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak. Kupní cena bude mezi smluvními stranami dohodnuta na základě objednávky kupujícího (bez ohledu na způsob či jejich formu), a to tak, že prodávající v potvrzení objednávky potvrdí i kupní cenu zboží. Pokud kupující nevyjádří do 24 hodin od potvrzení objednávky prodávajícím svůj nesouhlas s kupní cenou potvrzenou prodávajícím, platí kupní cena zboží potvrzená v objednávce prodávajícím. V případě, že nebude kupní cena mezi prodávajícím a kupujícím výslovně ujednána platí, že kupující kupuje objednané zboží za ceny uvedené v ceníku prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje dodat zboží za sjednanou kupní cenu nebo za cenu, kterou má prodávající uvedenou v jeho ceníku v den uzavření kupní smlouvy. Kupující na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) přebírá nebezpečí změny okolností. Jestliže v době od uzavření kupní smlouvy do okamžiku dodání zboží dojde k prokazatelnému nárůstu cen vstupů u prodávajícího (tj. především cen materiálu, surovin) pro výrobu zboží, je prodávající oprávněn jednostranně navýšit o toto zvýšení kupní cenu bez souhlasu kupujícího. Pokud by se kupní cena měla zvýšit o více jak 10% bez DPH, je prodávající povinen informovat o tomto zvýšení kupujícího, který pokud nebude se zvýšením souhlasit, je oprávněn od kupní smlouvy jednostranně odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy musí učinit ve lhůtě 3 dnů od oznámení o zvýšení ceny, jinak právo odstoupit zaniká. IV. Dodání zboží Způsob dodání zboží, dodací lhůty a místo dodání je sjednáno v kupní smlouvě. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt ke zboží vlastnické právo. Místem plnění dodávek zboží je místo odevzdání zboží kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě do ujednaného místa. Není-li v kupní smlouvě ujednáno jinak, je místem plnění sídlo prodávajícího. V případě dodání na jiné místo je kupující povinen řádně zabezpečit bezpečný přístup pro dopravní prostředek, kterým se zboží přepravuje z veřejné komunikace do místa dodání a bezpečný odjezd dopravního prostředku zpět na veřejnou komunikaci. Kupující je rovněž povinen zabezpečit plynulou vykládku zboží a to tak, aby veškeré dodané zboží mohlo být plynule a co nejrychleji, bez nutnosti přerušení, vyloženo a nebyla přitom znehodnocena kvalita zboží. Pokud není v kupní smlouvě ujednáno jinak, je prodávající oprávněn se s dodaným množstvím odchýlit od kupní smlouvy, jestliže odchylka mezi množstvím uvedeným v kupní smlouvě a skutečně dodaným množstvím zboží nepřesáhne 20 % hodnoty uvedené v kupní smlouvě. Prodávající má nárok na zaplacení kupní ceny za zboží skutečně dodané. Dodá-li prodávající větší množství zboží, než kolik je povinen dodat podle kupní smlouvy, je kupující oprávněn přijetí přebytečného zboží při jeho převzetí odepřít. Neučiní-li tak při převzetí zboží, tedy neuvede-li to písemně v dodacím listu či jiném dokladu, platí, že kupující přebytečné množství zboží přijal a je povinen za něj zaplatit kupní cenu určenou z jednotkové ceny sjednané v kupní smlouvě. Není-li v kupní smlouvě ujednáno jinak, je prodávající oprávněn dodat zboží i před stanoveným termínem dodání. Prodávající je oprávněn dodat i jen část zboží a kupující nesmí toto částečné plnění kupní smlouvy odmítnout. Kupující je povinen dodané zboží převzít a převzetí potvrdit v dodacím listě nebo v jiných přepravních nebo výdejních dokladech. Tuto povinnost má i v případě, že má výhrady k provedení dodávky zboží či zboží samotnému. Veškeré výhrady je povinen uvést v dodacím listu. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn dle své volby buď uložit zboží na Stránka 3 z 7 náklady a riziko kupujícího nebo od kupní smlouvy zcela nebo částečně odstoupit. V případě uložení zboží se považuje třetí kalendářní den následující po dni uložení za den dodání zboží. Kupující je v takovém případě, vedle povinnosti uhradit prodávajícímu kupní cenu, povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s uložením zboží. Nároky smluvních stran se pak řídí ustanoveními občanského zákoníku. Při prodlení prodávajícího s dodávkou zboží je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy jen v tom případě, jestliže prodávajícího po jeho prodlení řádně vyzve ke splnění jeho povinností, určí mu k tomu dodatečnou přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 14 pracovních dnů, a prodávající zboží v takto dodatečně poskytnuté době nedodá. Kupující je povinen upozornit ve své výzvě prodávajícího na svůj úmysl od kupní smlouvy odstoupit. V případě neupozornění na možnost od uzavřené kupní smlouvy odstoupit nemá kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající však není v prodlení se svou povinností včas dodat zboží, jestliže je toto prodlení způsobeno skutečnostmi, které nastaly nezávisle na vůli prodávajícího (tzv. vyšší moc). Za takové skutečnosti smluvní strany považují zejména rozhodnutí či jiná opatření veřejné správy v to počítaje např. vlády či ministerstev přijaté v důsledku nebo v souvislosti s epidemií (pandemie), stávky, výluky či jiná dopravní omezení na předmětných komunikacích, jakož i jiné nahodilé a objektivně neodvratitelné události nastalé na straně prodávajícího či jeho smluvních partnerů, jejichž plnění je v příčinné souvislosti s plněním závazku prodávajícího vůči kupujícímu. Termín dodání zboží se automaticky prodlužuje v případě (i) prodlení kupujícího s úhradou (a) kupní ceny či její části, (b) jakýchkoli vícenákladů, na jejichž zaplacení vznikl prodávajícímu nárok dle kupní smlouvy či těchto VOP, (c) náhrad škod, na které vznikl prodávajícímu nárok dle kupní smlouvy či těchto VOP; (ii) prodlení kupujícího s plněním jakékoli jeho povinnosti uvedené v kupní smlouvě či těchto VOP podmiňující plnění prodávajícího, např. předložení technických podkladů a jiných dokumentů, výkresů či návrhů; (iii) vyšší moci dle předchozího odstavce; a (iv) pozastavení plnění povinností prodávajícího z kupních smluv dle článku 6 odst. 8 VOP; a to o rozumnou a přiměřenou dobu zohledňující aktuální kapacitní možnosti prodávajícího, nejméně však o dobu příslušného prodlení kupujícího, trvání vyšší moci či pozastavení plnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy. Dodávka se považuje za splněnou převzetím zboží kupujícím v místě dodání a potvrzením dodacího listu nebo okamžikem, kdy kupující odmítl převzít zboží nebo nepřevzal zboží v místě dodání zboží nebo okamžikem kdy kupující odmítl potvrdit dodací list. Kupující je vázán potvrzením dodacího listu osobou nacházející se v místě dodání zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující převezme zboží od prodávajícího nebo kdy jej prodávající předá prvnímu dopravci, který pro kupujícího zajišťuje přepravu zboží. Škody na zboží, které vznikly po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemají vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu. V. Nabytí vlastnického práva Vlastnické právo ke zboží dodanému kupujícímu na základě kupní smlouvy a těchto VOP nabude kupující okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Do okamžiku převodu vlastnického práva je kupující povinen nezasahovat nepřiměřeným způsobem do vlastnického práva prodávajícího, a to i bez výzvy prodávajícího jeho vlastnické právo ochraňovat. Kupující je oprávněn se zbožím manipulovat (zpracovat, prodat, použít k vlastním potřebám apod.) až po nabytí vlastnického práva, pokud není výslovně a písemně sjednáno jinak. VI. Platební podmínky a sankce za prodlení s úhradou kupní ceny Prodávající je oprávněn vystavit a předat kupujícímu daňový doklad (fakturu) buď současně s dodáním zboží, nebo kdykoliv po dodání zboží. V případě částečného dodání pak oprávněn fakturovat jim dodanou část zboží. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Prodávající je oprávněn zaslat kupujícímu fakturu i v elektronické podobě. Kupující je povinen uhradit kupní cenu ve lhůtách sjednaných v kupní smlouvě. Nebude-li lhůta v kupní smlouvě dohodnuta, je kupující povinen kupní cenu uhradit po dodání zboží, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti daného daňového dokladu. Stránka 4 z 7 Kupující je povinen plnit veškeré peněžité pohledávky prodávajícího v hotovosti v sídle prodávajícího nebo bankovním převodem na kupujícímu sdělený bankovní účet prodávajícího. Za okamžik zaplacení fakturované částky se považuje okamžik, kdy byla příslušná částka zcela připsána na bankovní účet prodávajícího. Bankovní poplatky kupujícího spojené s platbami prodávajícímu hradí kupující. Smluvní strany výslovně sjednávají, že kupující nebude mít nárok na jakékoli zvýhodnění v případě, že uhradí kupní cenu či její část před okamžikem její splatnosti. Smluvní strany výslovně sjednávají, že kupující není oprávněn pozdržet žádnou platbu jakékoli části kupní ceny z důvodu vad zboží nebo jiných tvrzených nároků kupujícího vůči prodávajícímu. Bude-li kupující v prodlení s úhradou svého závazku déle jak 30 kalendářních dnů, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je oprávněn pozastavit plnění veškerých svých smluvních povinností vůči kupujícímu (tj. především pozastavit dodání zboží) aždo té doby, než kupující uhradí všechny svoje neuhrazené závazky (tj. závazky po splatnosti), které má vůči prodávajícímu. V takovém případě bude kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré škody, náklady a výdaje vzniklé prodávajícímu v souvislosti s pozastavením plnění. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. VII. Záruky, podmínky skladování Prodávající je povinen dodat zboží v kvalitě dohodnuté v kupní smlouvě. Není-li ujednáno jinak, musí mít dodané zboží vlastnosti obvyklé, kterými se rozumí kvalita v souladu s příslušnou podnikovou normou prodávajícího, v souladu se systémem řízení dle ČSN EN ISO 9001:2009 a musí odpovídat obvyklé kvalitě dané technologií zpracování, sjednaným použitým materiálem a kvalitou vstupních výrobních podkladů předaných kupujícím. Kupující podpisem těchto VOP prohlašuje a stvrzuje, že se před jejich podpisem seznámil s příslušnými podnikovými normami prodávajícího, které upravují kvalitu vyráběného zboží, vč. tolerovaných výrobních odchylek. Kupující je povinen provést prohlídku zboží v okamžiku jeho dodání. Vady zboží, které lze zjistit při jeho prohlídce, je kupující povinen vytknout již při dodání a uvést v dodacím listě. Stejně tak je povinen vytknout i plnění jiného než objednaného druhu zboží či dodání zjevně jiného množství zboží, než jaké bylo objednáno. Jiné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději do 10 dnů ode dne dodání zboží. Tyto vady je nutno uplatnit písemně v sídle prodávajícího. Oznámení o vadách musí obsahovat číslo kupní smlouvy (popř. faktury), popis vady a/nebo přesné určení, jak se vada projevuje, způsob jejího zjištění, počet vadných kusů, veškeré možné označení vadného zboží pro jeho identifikaci odkazem na paletový a kontrolní list a fotodokumentaci vadného zboží. Kupující je povinen při reklamaci vadného zboží spolu s písemnou reklamací dodat prodávajícímu vzorek vadného zboží. Pokud vada není oznámena včas ve výše uvedených lhůtách, veškerá práva kupujícího spojená s předmětnou vadou zanikají. Pokud kupující neoznámí výskyt vady dle předchozího odstavce velhůtě tam stanovené, bude odpovědný za veškeré škody vzniklé na zboží a jiném majetku kupujícího či třetích osob. Kupující je povinen v případě výskytu vady zboží ponechat ve stavu, v jakém byly vady zjištěny, po dobu přiměřeně nutnou k přezkoumání existence a posouzení vad ze strany prodávajícího. Kupující se nemůže domáhat práv z vadného plnění, jestliže dodané zboží sám vydá v nebezpečí znehodnocení či jej smísí s jiným obdobným zbožím či jej použije tak, že zjištění příčin vad bude znemožněno či znesnadněno nebo jestliže zboží bude naloženo do znečištěných dopravních prostředků. Jestliže bude kupující provádět kontrolu jakosti zboží jakostními zkouškami či zkouškami fyzikálních, mechanických, chemických či jiných vlastností, je povinen k provedení této zkoušky písemně přizvat v Stránka 5 z 7 dostatečném předstihu zástupce prodávajícího, neučiní-li tak, nebude tato zkouška prodávajícím uznána. Kupující má nároky z řádně uplatněných práv z vadného plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku s tím, že v případě vytknutí vady je povinen určit prodávajícímu přiměřenou lhůtu, ve které prodávající buď dodá náhradní zboží, nebo vady odstraní. Takto poskytnutá lhůta nesmí být kratší než 30 dnů. Pouze v případě marného uplynutí této lhůty kvůli skutečnostem na straně prodávajícího má kupující právo za podmínek stanovených občanským zákoníkem buď požadovat slevu z kupní ceny zboží, nebo od kupní smlouvy odstoupit. Týkají-li se vady pouze části dodaného zboží, je kupující oprávněn při splnění podmínek stanovených občanským zákoníkem odstoupit od kupní smlouvy pouze částečně v rozsahu odpovídajícím množství vadného zboží. Kupující své případné nároky z vadného plnění není oprávněn započíst proti nárokům prodávajícího na zaplacení kupní ceny. Kupující je povinen prodávajícímu bezplatně poskytnout veškerou součinnost nutnou k řádnému odstranění vady. Záruku za jakost prodávající poskytuje pouze, je-li tato písemně dohodnuta nebo prohlásí-li ji prodávající písemně jednostranným právním jednáním, zejména v záručním listu. Kupující je povinen zboží koupené od prodávajícího skladovat dle definovaných podmínek pro skladování daného výrobku, není-li tak stanoveno pak vždy v suchém a temperovaném skladu, kde vnitřní teplota skladu nikdy neklesne pod 5 stupňů Celsia a nestoupne nad 35 stupňů Celsia. Kupující je povinen chránit zakoupené zboží před škodlivými vlivy, jako je tepelné sálání, přímé sluneční záření, mechanické poškození, vliv organických látek, rozpouštědel a dalších chemických látek apod. Kupující nesmí zboží prodávajícího skladovat ve volných skladech. V případě porušení jakékoliv povinnosti kupujícího popsané v tomto odstavci neodpovídá prodávající za jakékoliv vady dodaného zboží. VIII. Ostatní ujednání Prodávající uzavřel smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech a zapojila se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00060842. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu za jakékoli škody, včetně všech smluvních pokut, jež můžou kupujícímu vzniknout při plnění kupní smlouvy z jednoho či více porušení smluvních či zákonných povinností prodávajícího, nesmí překročit dvacet pět procent (25 %) kupní ceny bez DPH. Limitace škody sjednaná v předchozím odstavci se nebude aplikovat v případě, že škoda byla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Odstoupením od smlouvy kupní smlouva zaniká. Odstoupení ani jiným způsobem ukončení kupní smlouvy však nezanikají (i) nároky na náhradu škody vzniklé porušením kupní smlouvy, (ii) nároky na uhrazení smluvních pokut nebo úroků z prodlení dle kupní smlouvy nebo těchto VOP, (iii) peněžité pohledávky prodávajícího za kupujícím vzniklé na základě či v souvislosti s kupní smlouvou, (iv) ujednání o volbě práva a řešení sporů, (v) ustanovení, která řeší vztahy mezi smluvními stranami po odstoupení od kupní smlouvy, (vi) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají smluvní strany zavazovat i po ukončení kupní smlouvy. Po odstoupení od kupní smlouvy budou vzájemné nároky smluvních stran řešeny následujícím způsobem: Platí, že v případě jakéhokoli odstoupení od kupní smlouvy, resp. jakéhokoliv jejího ukončení (např. dohoda, výpověď) si kupující ponechá veškeré zboží, k němuž nabyl vlastnické právo, a dále bude povinen převzít veškeré zboží, u kterého došlo k dodání v souladu s kupní smlouvou a těmito VOP, a dále veškeré zboží ve fázi rozpracovanosti, resp. veškeré zboží, které bylo vyrobeno výlučně pro kupujícího a je uskladněno ve skladech prodávajícího. Veškeré zboží dle předchozí věty bude kupující povinen prodávajícímu zaplatit v souladu s kupní smlouvou, pokud tak ještě neučinil. Náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy ponese kupující. Stránka 6 z 7 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Prodávající prohlašuje, že kupujícímu budou ze strany prodávajícího zachována veškerá autorská práva související s užitím jeho dat či textů, které poskytl prodávajícímu jako podklad pro výrobu zboží. Kupující nese veškerou odpovědnost za dodržování a ochranu autorských, licenčních či obdobných práv třetích osob. Kupující prohlašuje zejména, že do objednávky umístí pouze data, texty, obrázky, fonty či jiný materiál, ke kterým má právo užívání buď sám, nebo má k jejich užití souhlas jejich autora či oprávněného vlastníka. V případě, že by se kdykoliv ukázalo toto prohlášení kupujícího jako nepravdivé, je zákazník povinen uhradit prodávajícímu veškerou újmu vč. nemajetkové, která nepravdivostí tohoto prohlášení prodávajícímu vznikla. Škodou se ve smyslu tohoto ujednání rozumí zejména jakékoliv sankce uložené na základě rozhodnutí orgánů státní správy, soudů či úřadů ale rovněž i veškeré náklady prodávajícího spojené s obranou proti těmto rozhodnutím, včetně nákladů spojených s právním zastoupením, úhradou soudních či správních poplatků, nákladů na vyhotovení znaleckých posudků, apod. Dodá-li kupující prodávajícímu své štočky nebo jakékoliv podklady pro výrobu štočků, prodávající nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou použitím těchto štočků. Odsouhlasí-li kupující správnost tiskové korektury, prodávající nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím tiskové formy vyrobené dle odsouhlasené tiskové korektury. Kupující souhlasí s tím, že v případě ztráty datových souborů v průběhu zpracování, prodávající nenese odpovědnost za škody spojené s vytvořením podkladů pro objednávku (přípravu dat). Prodávající je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku zboží, anebo ve zpracování/výrobě zboží nepokračovat a odstoupit od smlouvy, pokud kupující předá podklady, které obsahují obrazový či jiný materiál, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech, zvířatech, apod. IX. Závěrečná ujednání Pokud kupní smlouva nebo tyto VOP pro konkrétní smluvní ustanovení, podmínku či termín výslovně nestanoví jinak, jakékoli úpravy kupní smlouvy a jejích podmínek mohou být provedeny pouze formou písemného číslovaného a datovaného dodatku, který musí být řádně podepsán osobami oprávněnými jednat za smluvní strany. Ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu se sjednává pro veškeré spory vzniklé v souvislosti se smluvními vztahy, na které se vztahují tyto VOP, místní příslušnost věcně příslušného soudu v Praze, když pro případ příslušnosti okresního soudu jako soudu prvního stupně se sjednává místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 4 a pro případ příslušnosti krajského soudu jako soudu druhého stupně se sjednává místní příslušnost Krajského soudu v Praze. Právní vztahy mezi účastníky se řídí českým právním řádem s vyloučením kolizních norem. Stojí-li na straně kupujícího více účastníků, jsou tito povinni plnit veškeré své závazky z kupních smluv uzavřených s prodávajícím společně a nerozdílně. Kterýkoli z kupujících je oprávněn požadovat po prodávajícím splnění jeho povinností, je však povinen předložit písemné pověření od ostatních kupujících k přijetí plnění, bez ohledu na splnění této povinnosti splní prodávající své závazky z kupních smluv (objednávek) plněním vůči kterémukoli z kupujících. Jednotlivá ustanovení kupní smlouvy a těchto VOP jsou navzájem nezávislá. Pokud některé ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP bude shledáno nepřípustným, neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní takové ustanovení platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení kupní smlouvy ani těchto VOP. Smluvní strany se tímto zavazují, že veškerá nepřípustná, neplatná a nevymahatelná ustanovení kupní smlouvy a těchto VOP nahradí ustanoveními a podmínkami přípustnými, platnými a vymahatelnými, jejichž smysl a účel bude co nejbližší původním nepřípustným, neplatným či neprosaditelným ustanovením. Stránka 7 z 7 Prodávající je oprávněn kdykoli provést změny VOP. Nově uzavírané kupní smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním VOP. Na již uzavřené kupní smlouvy se nové znění VOP bude aplikovat, vyjádříli s tím obě smluvní strany souhlas. U již uzavřených kupních smluv zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím e-mailu aktuální znění těchto VOP. Za souhlas se změnou VOP se považuje další objednávka kupujícího. Strany smluvily, že ustanovení § 1748, § 1799 a 1800 občanského zákoníku se nepoužijí. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti v den jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího : www.kallegroup.com/kalleczech/ v sekci O nás - Všeobecné obchodní podmínky - web.kalle.cz/o-nas. V Žebráku dne 5.10.2021 Kalle CZ s.r.o. Ing. Jíří Studeník, jednatel